boonyiem

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ boonyiem รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ boonyiem
ชื่อ - นามสกุล
บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการ 11/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
12 ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา ข่าว 10/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
13 ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา หนังสือราชการ 10/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
14 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบคัดกรองป้จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หนังสือราชการ 10/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
15 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบคัดกรองป้จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หนังสือราชการ 10/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
16 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ข่าว 06/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
17 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 หนังสือราชการ 06/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
18 ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ข่าว 04/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
19 ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ หนังสือราชการ 04/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
20 ผลการคัดเลือกสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ข่าว 04/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ