luckana

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ luckana รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ luckana
ชื่อ - นามสกุล
นางลักขนา คณาศรี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าว 25/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
2 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าว 25/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
3 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข่าว 17/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
4 รายงานข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนภาคเรียนที่ 2/2559 หนังสือราชการ 08/12/16 จัดพิมพ์แล้ว
5 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หนังสือราชการ 18/10/16 จัดพิมพ์แล้ว
6 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการ 06/10/16 จัดพิมพ์แล้ว
7 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าว 08/09/16 จัดพิมพ์แล้ว
8 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ข่าว 08/09/16 จัดพิมพ์แล้ว
9 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน DMC หนังสือราชการ 08/08/16 จัดพิมพ์แล้ว
10 การประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ข่าว 03/08/16 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ