luckana

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ luckana รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ luckana
ชื่อ - นามสกุล
นางลักขนา คณาศรี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 การประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 หนังสือราชการ 03/08/16 จัดพิมพ์แล้ว
12 การเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 03/08/16 จัดพิมพ์แล้ว
13 การเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการ 03/08/16 จัดพิมพ์แล้ว
14 สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1 ข่าว 15/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
15 สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1 หนังสือราชการ 15/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
16 จัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน สำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2559 ข่าว 15/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
17 จัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน สำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2559 หนังสือราชการ 15/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
18 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30%) ข่าว 14/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
19 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30%) หนังสือราชการ 14/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
20 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ข่าว 14/07/16 จัดพิมพ์แล้ว