nongnapat

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ nongnapat รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ nongnapat
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวนงนภัส อารีเอื้อ
ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ข่าว 22/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ข่าว 22/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ข่าว 22/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 กรอบคุณธรรมและกฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม 27 ปีงบประมาณ 2562 ข่าว 27/02/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 การทบทวนกรอบคุณธรรมและกฏบัตการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าว 28/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
6 กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 15/01/18 จัดพิมพ์แล้ว
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ ข่าว 08/11/17 จัดพิมพ์แล้ว
8 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าว 06/11/17 จัดพิมพ์แล้ว
9 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ข่าว 19/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
10 แผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.27 ปีงบประมาณ 2561 ข่าว 19/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ