tatsanee

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ tatsanee รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ tatsanee
ชื่อ - นามสกุล
ทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ข่าว 19/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ข่าว 01/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ข่าว 10/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ข่าว 29/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ข่าว 31/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ข่าว 22/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ข่าว 10/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข่าว 03/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ข่าว 01/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ข่าว 24/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ