tatsanee

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ tatsanee รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ tatsanee
ชื่อ - นามสกุล
ทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเกล็ดพญานาค ณ อ่างเก้บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการ 19/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
12 ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หนังสือราชการ 19/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนงานเยาวชนรักษ์ช้างไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หนังสือราชการ 19/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
14 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม หนังสือราชการ 19/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
15 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย หนังสือราชการ 19/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
16 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น หนังสือราชการ 19/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
17 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการ 17/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ หนังสือราชการ 17/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
19 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หนังสือราชการ 13/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
20 ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ข่าว 12/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ