thanyaporn

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ thanyaporn รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ thanyaporn
ชื่อ - นามสกุล
นางธันยพร มหาราช
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 ITA ข่าว 03/11/17 จัดพิมพ์แล้ว
2 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าเร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) หนังสือราชการ 28/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
3 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ข่าว 24/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
4 เอกสารดาวน์โหลด การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หนังสือราชการ 12/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
5 การอบรมปฏิบัติการวัดผลเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการ 13/06/16 จัดพิมพ์แล้ว
6 เลื่อนอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หนังสือราชการ 23/05/16 จัดพิมพ์แล้ว