กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายชาตรี  ชาปะวัง
ผอ.สพม.27
            รองผู้อำนวยการ สพม.27
นายภิญโญ  ศรีม่วง
            รองผู้อำนวยการ สพม.27
นายโกศล  ฐานะ
            รองผู้อำนวยการ สพม.27
นายถวาย เจริญกรศรี
            รองผู้อำนวยการ สพม.27
นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก
            รองผู้อำนวยการ สพม.27
นายศุภชัย สายสิงห์
            วิธีการค้นหาอย่างเร็ว
กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน
พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาในช่อง Find:
แล้วกดปุ่ม Enter
 
Download : file .xlsx คลิกด้านล่าง
           ฝ่ายบริหาร
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการ สพม.27
08-1261-3243
2
นายภิญโญ ศรีม่วง รองผู้อำนวยการ สพม.27
08-9622-1756
3
นายโกศล  ฐานะ รองผู้อำนวยการ สพม.27
08-5766-0834
4
นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการ สพม.27
08-0179-9669
5
นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก รองผู้อำนวยการ สพม.27
08-1059-0116
6
นายศุภชัย  สายสิงห์
รองผู้อำนวยการ สพม.27
08-7049-5679
           กลุ่มอำนวยการ
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นายบุญโฮม สุวรรณศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
08-1260-4714
2
นางอัจรียา รังษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
08-9863-5370
3
นางทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
090-8618-824
4
น.ส.วิไลพร ผดุงกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
08-2735-3834
5
นายประวิทย์ จิตศีล ครูชำนาญการพิเศษ
081-662-5825
6
นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ
083-354-1414
7
นางศศิวิมล  เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
08-8561-8810
8
นายวิทยากร  บัวแสงใส ครูชำนาญการ
085-7661547
           กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นางวรรณภา  รำพาย นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
08-9840-0889
2
นายสัจติยา ป้องโล่ห์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
08-1878-9925
3
นางกฤติกา ลาวัณย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
08-1054-1265
4
น.ส.เบญญาภา แสวงแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
08-2181-7495
5
นางกานต์กิต์  หอมกลิ่น นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
08-7235-7778
6
นางพิศสวาท ศรีสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ
08-9573-1122
           กลุ่มนโยบายและแผน
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นายเรืองสิน สิทธิปัญญาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
08-4775-8999
2
นายไพศาล บำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
08-1873-8793
3
นางพิศมัย หาญอาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
084-029-8063
4
นายปฐมชัย  เปรมปรีดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
08-7374-6062
5
น.ส.ลักขณา ภาคมฤค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
08-4418-5597
           กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นายธนพัฒน์  โคสะสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
091-345-2123
2
นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
08-6630-2531
3
นางศุภลักษณ์ แพงทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
08-5014-2681
4
นายพรมมา พันธภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
08-1471-7244
5
นางอภันตรี  มงคลรัฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
08-1799-2190
6
นางบุญเยี่ยม บุสพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
08-7933-4814
           กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นางศุภวรรณ ดลประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
08-7858-8778
2
นางปทุมวรรณ เนินทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
08-9712-1957
3
นางสาวธาริณี มลารวม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
08-9840-0779
4
นางมธุวลี  จันโทมุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
08-7222-6747
5
นางเนตรยา หลักคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
08-1739-0678
6
นางสาวอริญรดา  วีระชาติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
08-8307-7337
7
นายจำนงค์ ร่มเย็น นิติกรชำนาญการพิเศษ
08-1320-0605
8
น.ส.อุดมลักษณ์ สารบรรณ นิติกรชำนาญการ
08-6989-3667
9
น.ส.รวิสรา  ชมภูวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
08-8346-7469
           กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นางวนิดา ปาณีนิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1954-2210
2
นางรัชนาท ศรีละมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1717-0662
3
นางวิภา ประราศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-9861-7974
4
นางนวลฉวี มนตรีปฐม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-4954-9997
5
นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-9944-7350
6
นายอวยชัย สุขณะล้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-4952-2233
7
นายอัมพร กุลาเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1708-0515
8
นางศุภลักษณ์ มุขพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-6580-0866
9
นายทองพูล ศิริโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-5680-0334
10
นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1739-0740
11
นางธันยพร  มหาราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
08-8378-8661
           หน่วยตรวจสอบภายใน
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นางปัทมพร อารีเอื้อ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
08-5003-1205
2
นางรุ่งโรจน์ วิสุงเร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
08-1768-2434
3
นางนิภาศิริ กาฬอ่อนศรี ครูชำนาญการพิเศษ
08-9863-6074
           ลูกจ้างประจำ
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นายวิเชียร พิศงาม ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
08-8746-1051
2
นางระเบียบ ทิพวันนา ช่างสี ชั้น 3
08-1838-6329
3
นายอดิศักดิ์ จันทร์สม พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
08-9920-4034
           ลูกจ้างชั่วคราว
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นางสาวฐิติมา องอาจ พนักงานพิมพ์ดีด
08-4260-1249
2
นางสาวภนาวัลย์ คัตมาตย์ พนักงานพิมพ์ดีด
08-6224-6703
3
นายศุภชัย  เทพชมภู พนักงานขับรถ
08-7535-4652
4
นางสาวชวนพิศ เศษวงศ์ พนักงานทำความสะอาด
08-9015-6460
5
นายมนตรี แสนมาตร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
08-8327-4306
6
นายนาน อาจนิยม พนักงานรักษาความปลอดภัย
08-3485-2790
7
นายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
08-7959-1166
8
นายสิปปนนท์ พิเนตร เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
08-7228-2343
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th