กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 1พ.ย.54
IP : 118.175.31.98
เจ้าหน้าที่ :
admin
เปิดอ่าน : 4284 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษา : สุบรรณ ไชยลาภ ที่ปรึกษา : ทองพูน โพโสลี ปีที่พิมพ์ : 2554 .....   

บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง                        :  การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2553 
                                         โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ศึกษา                         :  สุบรรณ   ไชยลาภ
ที่ปรึกษา                      :   ทองพูน  โพโสลี 
ปีที่พิมพ์                       :   2554


                   การศึกษาในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ  
                  1) ทราบระดับของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
                  2) เปรียบเทียบระดับของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จำนวน 128  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t - test  (Dependent Samples)  และ และสถิติทดสอบค่าเอฟ (F - test)
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
                   1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด มีระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รองลงมาได้แก่ด้านซื่อสัตย์ สุจริต และด้านมีวินัย ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านรักความเป็นไทย ด้านมีจิตสาธารณะ และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านใฝ่เรียนรู้
                   2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านซื่อสัตย์ สุจริต ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ด้านรักความเป็นไทย และด้านมีจิตสาธารณะ เพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และด้านมีวินัย ไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเพศหญิงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเพศชายในทุกด้าน
                   3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับชั้นต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านซื่อสัตย์ สุจริต ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านรักความเป็นไทย และด้านมิจิตสาธารณะ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                                                (ต้องการแบบ Full Text  ติดต่อ bannadona10@hotmail.com)

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 นายวีรยุทธ หยุดยั้ง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ [166]
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นายเวียงทอง โคสินธุ์ [86]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางจุลัดดา นารถน้ำพอง โรงเรียนขวาววิทยาคาร [229]
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางประวิณา ทองวิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล [662]
เผยแพร่ผลงาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา [1820]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th