กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 5ก.ย.55
IP : 1.4.141.101
เจ้าหน้าที่ :
admin
เปิดอ่าน : 2378 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


ร.ร.โพนสูงประชาสรรค์ นำโดย ผ.อ.บุญภพ จันทมัตตุการ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์.....   

กับครูผู้สอนโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ เพื่อทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โดยมีรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้
ข้อ ๑  วัตถุประสงค์
๑.๑  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
๑.๒  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความพร้อมในการพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
๑.๓  เพื่อให้นักเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล(World - Class  Standard  Students)
ข้อ ๒  เป้าหมาย
 ๒.๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕  โดยใช้ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)
                ๒.๒  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ให้สูงขึ้นไม่ต่ำกว่า ๐.๑๐ โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวม
                 ๒.๓  ดำเนินการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ เพื่อเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community)   ทั้ง ๓  ด้าน  คือ
๒.๓.๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน
๒.๓.๒  ด้านคุณภาพครู
๒.๓.๓  ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน
               ๒.๔  ดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World-Class  Standard  School)  ทั้ง ๓  ด้าน  คือ
๒.๔.๑  ด้านผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  (World  Citizen)
๒.๔.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World-Class  Standard)
๒.๔.๓  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  (Quality  System  Management)
        โดยมีทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพยานในการดำเนินการในครั้งนี้ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [5497]
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [6012]
ค่ายเคมี ศพว. [6288]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 [7815]
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 [7748]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th