กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 5พ.ย.55
IP : 27.55.3.170
เจ้าหน้าที่ :
กานดา
เปิดอ่าน : 2566 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความมุ่งหมาย ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ .....   

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางกานดา  ศิริเมือง

ที่พิมพ์                  2555

บทคัดย่อ

 

                   รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความมุ่งหมาย  ดังนี้  (1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้นวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้นวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  30201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27   ปีการศึกษา  2554  จำนวน  45  คน เลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เป็นห้องที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสอน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ

                         1.  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน  13   แผน

                         2.   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน  12  ชุด

                         3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชนิดเลือกตอบ4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ 

                         4.   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                   สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ   การวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า  t- test  (Dependent  Samples) 

                   ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า  

                         1.   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  วิชา  คณิตศาสตร์

สูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75  ที่ตั้งไว้

                         2.   นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนและก่อนเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                         3.   ประสิทธิผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีค่าเท่ากับ  0.6517  แสดงว่าหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แล้วนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  65.17

                         4.   หลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                   โดยสรุป แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 นายวีรยุทธ หยุดยั้ง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ [176]
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นายเวียงทอง โคสินธุ์ [90]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางจุลัดดา นารถน้ำพอง โรงเรียนขวาววิทยาคาร [235]
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางประวิณา ทองวิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล [666]
เผยแพร่ผลงาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา [1825]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th