กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 3เม.ย.56
IP : 1.4.145.114
เจ้าหน้าที่ :
สมชาย
เปิดอ่าน : 1309 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน โดยใช้บทเรียนโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ผู้วิจัย นายนาวา แก้วกัญญา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียน พนมไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 .....   

 

การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง ฟังก์ชันโดยใช้บทเรียนโปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนโปรแกรม GSPกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4/1 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 42 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อโดยมีค่าความยากตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.79 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.72

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7211 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ3) แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนโปรแกรม GSP ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.74 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8632  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t – test (Dependent  Sample)

          ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน โดยใช้บทเรียนโปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.27/80.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 0.7217 คิดเป็นร้อยละ 72.17 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนโปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

          โดยสรุป ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน โดยใช้บทเรียนโปรแกรม GSPและกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนโปรแกรม GSP มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้สอนเนื้อหาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีต่อไป จึงเหมาะที่ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะนำไปใช้ในการสอนและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 นายวีรยุทธ หยุดยั้ง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ [120]
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นายเวียงทอง โคสินธุ์ [81]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางจุลัดดา นารถน้ำพอง โรงเรียนขวาววิทยาคาร [226]
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางประวิณา ทองวิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล [656]
เผยแพร่ผลงาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา [1814]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th