กลับหน้าแรก
กระดานข่าว สพม.27
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
  18 เม.ย. 2557: อนุมัติเงินงวด ปีงบประมาณ 2557 (โรงเรียนในฝัน) เปิด (183) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 เปิด (99) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ.2557 เปิด (104) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เปิด (189) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน เปิด (46) ครั้ง ศศิวิมล
  17 เม.ย. 2557: การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2557) เปิด (532) ครั้ง อัจฉรา
  17 เม.ย. 2557: ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ ประจำปี 2549 - 2550 เปิด (199) ครั้ง รวิสรา
  17 เม.ย. 2557: การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระยะที่2 เปิด (214) ครั้ง เนตรยา
  12 เม.ย. 2557: การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับครูที่ไม่มีวิทยฐานะ เปิด (608) ครั้ง ปทุมวรรณ
  11 เม.ย. 2557: รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 เปิด (505) ครั้ง อัจฉรา
  11 เม.ย. 2557: การใช้ตราสัญลักษณ์ Logo ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิด (132) ครั้ง ศศิวิมล
  10 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาครูตามโครงการความร่วมมือ Thailand-Australia BRIDGF Project เปิด (166) ครั้ง ธาริณี
  10 เม.ย. 2557: การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557 เปิด (181) ครั้ง พรมมา
  10 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-corruption" เปิด (90) ครั้ง ศศิวิมล
  10 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติฯ เปิด (87) ครั้ง ศศิวิมล
  10 เม.ย. 2557: การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 เปิด (171) ครั้ง ภนาวัลย์
  9 เม.ย. 2557: โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต เปิด (172) ครั้ง พรมมา
  9 เม.ย. 2557: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบหลักเกณฑ์การสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 เปิด (130) ครั้ง พรมมา
  9 เม.ย. 2557: เสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไท-มาเลเซีย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 เปิด (98) ครั้ง พรมมา
  9 เม.ย. 2557: ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 เปิด (204) ครั้ง เนตรยา
เลือกหมวดหนังสือ :     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th