กลับหน้าแรก
กระดานข่าว สพม.27
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
  13 พ.ย. 2556: นโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวะศึกษา สามัญศึกษา เปิด (118) ครั้ง ณัฐพงษ์
  12 พ.ย. 2556: แต่่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิด (270) ครั้ง ภนาวัลย์
  12 พ.ย. 2556: การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2557 เปิด (386) ครั้ง อริญรดา
  11 พ.ย. 2556: (เพิ่มเติม) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานฯ กลุุ่มที่ 1 เปิด (216) ครั้ง ณัฐพงษ์
  10 พ.ย. 2556: คำสั่ง สพม.27 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯ กลุ่ม 1 เปิด (370) ครั้ง อัครวิทย์
  8 พ.ย. 2556: ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556 เปิด (681) ครั้ง เนตรยา
  8 พ.ย. 2556: ขอความอุปถัมภ์ในการจัดสอบธรรมศึกษา เปิด (205) ครั้ง ณัฐพงษ์
  8 พ.ย. 2556: โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี ๒๕๕๗ เปิด (164) ครั้ง ณัฐพงษ์
  7 พ.ย. 2556: ขอเชิญประชุม คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มที่ 1 เปิด (373) ครั้ง อัครวิทย์
  7 พ.ย. 2556: โครงการประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020" เปิด (195) ครั้ง ณัฐพงษ์
  7 พ.ย. 2556: การขออนุญาตไปต่างประเทศและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้เงินรายได้สถานศึกษา เปิด (192) ครั้ง ธาริณี
  7 พ.ย. 2556: ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) เปิด (193) ครั้ง พรมมา
  6 พ.ย. 2556: ขอความร่วมมือรณรงค์เอดส์โลก (๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เปิด (159) ครั้ง พิศมัย
  6 พ.ย. 2556: ขอเชิญประชุมเพื่อแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 เปิด (255) ครั้ง ณัฐพงษ์
  6 พ.ย. 2556: รายละเอียดการเบิก-จ่าย พนง.ราชการ เดือน ตค.56 เปิด (342) ครั้ง ณัฐพงษ์
  6 พ.ย. 2556: ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ เปิด (131) ครั้ง ภนาวัลย์
  6 พ.ย. 2556: คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 เปิด (480) ครั้ง ภนาวัลย์
  6 พ.ย. 2556: หนังสือรับรองความพิการนักเรียนเรียนร่วม เปิด (186) ครั้ง ภนาวัลย์
  6 พ.ย. 2556: ขอเชิญร่วมโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการชิงโล่รางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เปิด (169) ครั้ง ภนาวัลย์
  5 พ.ย. 2556: รายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2556 ในระบบ DMC เปิด (348) ครั้ง พิศมัย
เลือกหมวดหนังสือ :     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th