หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ขอเชิญประชุมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินความพร้อมด้านการคิด(Thinking Ability Assessment)สำหรับครูและศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3  
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เนื้อหา : ขอเชิญประชุมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินความพร้อมด้านการคิด(Thinking Ability Assessment)สำหรับครูและศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3
กลุ่มงาน/ฝ่าย : นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนบไฟล์ :
[]2013711144538.pdf]
ผู้นำส่ง : ภนาวัลย์ เมื่อ : 11 ก.ค. 2556 ip:182.93.221.162 เปิด : 411 ครั้ง