gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html

วัน: 14 กันยายน 2563

พิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 14 กันยายน 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 พร้อมกับ คณะกรรมการฯ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 815 จำนวนดูทั้งหมด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามืออาชีพ

วันที่ 14 กันยายน 2563 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับฟังบรรยายถอดบทเรียนประสบการณ์ตรง “ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามืออาชีพ ” โดย ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม อดีต ผอ.สพท. หลายเขต เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษการถอดบทเรียนและประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมรับฟังการนำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มงานในสังกัด ณ ห้องประชุมอินทนิล สพม.27

 637 จำนวนดูทั้งหมด

ต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

12 ก.ย. 2563 คณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม 27 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส พร้อมกับคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล สพม.27

 738 จำนวนดูทั้งหมด,  1 ดูวันนี้

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

10 ก.ย.2563 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ซึ่งจัดโดยสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม ร่วมกับบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.27 และ ณ โรงเรียนจัน

 935 จำนวนดูทั้งหมด,  10 ดูวันนี้

translator »
Scroll to Top
Click to listen highlighted text!